Lissa 113 v.h. Turkeyenhof
Geboren 23/01/2020
V : Topolino 99 v.h. Turkeyenhof
M : Lissa 109 v.h. Turkeyenhof